คณะกรรมการศูนย์วิจัยทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข

       คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์