1.บันทึกข้อมูล

       2.สถิติการขอรับรองจริยธรรม

       3.สรุปการอ่านของคณะกรรมการ

       4.ผลการพิจารณา