งานรักษาพยาบาลในชุมชน            |             งานส่งเสริมสุขภาพและควบคุมป้องกันโรคติดต่อ         |       งานบริการพยาบาลในชุมชน     
   

 

 

      กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

  เจตจำนง / ความมุ่งหมาย (Purpose)

ให้บริการสุขภาพอย่างมีคุณภาพ ที่มุ่งเน้น ประชาชน ครอบครัว และชุมชน เป็นศูนย์กลางและมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ

  ขอบเขตบริการ

    ให้บริการเชิงรุกและเชิงรับ ประสานงานและเชื่อมโยงให้เกิดบริการสุขภาพปฐมภูมิแบบผสมผสานองค์รวมและต่อเนื่อง แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี และ เครือข่ายปฐมภูมิโรงพยาบาลสระบุร

  เป้าหมาย (goal)

  ประชาชนในเขตเทศบาล สามารถดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้อย่างเหมาะสม ผลลัพธ์ของบริการซึ่งระบุกว้างๆ

โดยครอบคลุมประเด็นสำคัญของคุณภาพทั้งหมด

  จุดเน้นในการพัฒนา

1. พัฒนาคุณภาพระบบบริการผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และการจัดเก็บข้อมูล
2.เพิ่มศักยภาพการดูแลตนเองของประชาชนในชุมชนที่รับผิดชอบ
3.การเชื่อมโยงกับ PCT ใน การดูแลผู้ป่วย CA และ TRAUMA

    องค์ประกอบสำคัญของการพัฒนาที่บริการ/ หน่วยงานกำลังให้ความสำคัญอยู่ในปัจจุบัน ( ตรงกับคำว่าเข็มมุ่งหรือ Hoshin) ซึ่งมีที่มาจากเข็มมุ่งของโรงพยาบาล และจากปัญหาเฉพาะของบริการ/ หน่วยงาน