• อัตราดอกเบี้ย
  • เงินฝาก 
   • ร้อยละ 1.75 ไม่หักภาษี

  • เงินกู้
   • บุคคลค้ำ ร้อยละ 6.35
   • หุ้นค้ำ   ร้อยละ 5.85
   • เงินฝากค้ำ ร้อยละ 5.85

    ** เงินกู้สิ้นปีมีเฉลี่ยคืน**

 • เงินกู้เพื่อการศึกษาบุตร (ไม่คิดดอกเบี้ย) ปีละ 1 ครั้ง
  • คุณสมบัติของผู้กู้
   • เป็นสมาชิกสามัญ/สมทบ สหกรณ์ฯ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
   • บุตรของสมาชิกต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย(ยกเว้นบุตรบุญธรรม) และกำลังศึกษาอยู่
     
  • เงื่อนไขสำหรับการขอรับเงินกู้เพื่อการศึกษาบุตร
   • กู้ได้ไม่เกิน 10,000 บาท ผ่อนชำระหนี้ได้ไม่เกิน 9 เดือน
   • เงินกู้ของสมาชิกทุกประเภทเมื่อผ่อนชำระ รวมกันต้องไม่เกิน 80 % ของเงินเดือน (สมาชิกต้องเหลือเงินเดือนไว้ใช้จ่าย ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของเงินเดือน)

  • เอกสารในการกู้ยืม
   • ใบสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด
   • หน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย (สาขาสระบุรี)
   • สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ และบุตร (คนที่กำลังศึกษาอยู่)
   • สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน/นักศึกษา หรือใบรับรองจากสถาบัน ของบุตร