ข้อมูลการกู้
รูปแบบการคำนวน
จำนวนเงินที่ต้องการกู้  บาท ดอกเบี้ยร้อยละ  ต่อปี
วันที่
ระยะเวลาในการกู้  เดือน
 
อัตราดอกเบี้ยในปัจจุบัน
  เงินกู้สามัญ
  - กรณีใช้หุ้นค้ำประกัน ร้อยละ 6.00 ต่อปี
  - กรณีใช้คนค้ำประกัน ร้อยละ 6.5 ต่อปี
  เงินกู้ฉุกเฉิน
  - อัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ฉุกเฉิน ร้อยละ 6.5 ต่อปี