พิทักษ์ซึ่งสิทธิความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัคร

โครงสร้าง

service-image
service-image

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมสนับสนุนด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ให้มีมาตรฐาน ระดับชาติและสากล

service-image

พันธกิจ

๑) รักษาระดับมาตรฐานการวิจัยในมนุษย์ตามมาตรฐานสากล

๒) ส่งเสริมและขับเคลื่อนให้เกิดการวิจัยในมนุษย์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

๓) กำกับ ตรวจสอบ และรับรองมาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

๔) ประสานงานกับองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศด้านการพัฒนา มาตรฐาน การนำไปใช้ และการกำกับรับรองมาตรฐานการวิจัย ในมนุษย์

service-image

อำนาจหน้าที่

๑) พัฒนามาตรฐานการวิจัยในมนุษย์

๒) ส่งเสริมและขับเคลื่อนมาตรฐานการวิจัยในมนุษย์

๓) กำกับ ตรวจสอบ และรับรองมาตรฐาน

๔) ประสานงานกับองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนามาตรฐาน การนำไปใช้ และการกำกับรับรองมาตรฐานการวิจัยในมนุษย์

๕) ติดตาม ประเมินผล และรายงาน

ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ

service-image