พิทักษ์ซึ่งสิทธิความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัคร

การตรวจประเมินคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์


คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์โรงพยาบาลสระบุรี

                ในวันที่ 5-7 มีนาคม 2563 สำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน (มค.) โดยงานการตรวจรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (National Ethics Committee Accreditation System : NECAST) ร่วมกับ Forum for Ethical Review Committee in Thailand (FERCIT) Strategic Initiative for Developing Capacity for Ethical Review (SIDCER) และ Forum for Ethical Review Committee in Asia-Pacific (FERCAP) ดำเนินการตรวจประเมินคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์โรงพยาบาลสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจประเมิน ส่งเสริม แลกเปลี่ยนความรู้ และให้คำแนะนำคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสถาบันให้ดำเนินการพิจารณาโครงร่างการวิจัยเป็นไปตามหลักจริยธรรมและมาตรฐานการวิจัยในมนุษย์ระดับสากล ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะผู้ตรวจฯ นำโดย ศ.เกียรติคุณ พญ.จันทรา เหล่าถาวร (Survey Co-ordinator) Mr.Arthur Navarro (Lead Surveyor) พญ.สุมนมาลย์ มนัสศิริวิทยา พญ. สุรีพร ภัทรสุวรรณ และผศ.บุษบา วิริยะสิริเวช (Local Surveyor ) พร้อมด้วยคณะผู้ฝึกตรวจฯ จำนวน ๑4 คน) ซึ่งได้รีบการต้อนรับจาก นพ.อนันต์ กมลเนตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี และ นพ.ธำรงศักดิ์ คงมั่น รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสระบุรี การตรวจประเมินฯ ดังกล่าว ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการตรวจประเมินเป็นอย่างดียิ่ง