พิทักษ์ซึ่งสิทธิความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัคร

กิจกรรมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์


ประชุมกรรมการ

                คณะกรรมการจริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย์ ดรงพยาบาลสระบุรี จัดประชุมคณะกรรมการ เป็นประจำทุกเดือน เพื่อร่วมกันพิจารณา จริยธรรมของผู้วิจัยที่ยื่นขอรับรอง ทุกประเภท คือ ประเภท Exemption Expedited โดย เลขานุการคณะกรรมการ จะนำข้อพิจารณาของกรรมการผู้พิจารณา มาเสนอที่ประชุมเพื่อแจ้งให้ทราบ สำหรับโครงร่างวิจัยที่พิจารณาแบบเต็มรูปแบบ (Full board) จะมีกรรมการจำนวน 2 คน ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้นำเสนอ กรรมการ คนที่ 1 จะเป็นผู้นำเสนอสรุปโครงร่างและให้ ข้อคิดเห็น กรรมการ คนที่ 2 ให้ความเห็นเกี่ยวกับเอกสารข้อมูลคำอธิบายและเอกสารแสดงความยินยอม โดยกรรมการ ภายนอก (layperson) จะช่วยพิจารณาเอกสารให้ความยินยอมตามแบบฟอร์ม จากนั้นกรรมการทุกคนในที่ประชุมจะวิเคราะห์และอภิปรายแสดงความคิดเห็นก่อนลงมติ

d