พิทักษ์ซึ่งสิทธิความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัคร

สำหรับผู้วิจัยที่ยื่นขอรับรองจริยธรรม

* แบบฟอร์มที่ต้องใช้ทุกครั้งในการยื่นขอรับรองจริยธรรม ส่วนแบบฟอร์มอื่นขึ้นอยู่กับสถานการณ์

กรุณาอ่านและทำความเข้าใจในรายละเอียดของแต่ละแบบฟอร์ม หากมีข้อสงสัย

หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อที่ สำนักงานจริยธรรมการทำวิจัย

โทร. 036-343-500 ต่อ 1551 Email : ethic.srbr@gmail.com