ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้ใช้บริการ
1. เพศ  
2. อายุ  ปี
3. ระดับการศึกษา
4. อาชีพปัจจุบัน


ส่วนที่ 2 ความต้องการของผู้ใช้บริการ
1. ท่านสามารถเข้าสู่เว็บไซต์ "ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ โรงพยาบาลสระบุรี" ได้สะดวกรวดเร็ว
2. เว็บไซต์ "ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ โรงพยาบาลสระบุรี" มีการแบ่งหมวดหมู่ของข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
3. ท่านสามารถค้นหาข้อมูลสารสนเทศที่ต้องการได้สะดวก สืบค้นง่าย ไม่ซับซ้อน
4. เว็บไซต์ "ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ โรงพยาบาลสระบุรี" มีข้อมูลตรงตามความต้องการของท่าน
5. เว็บไซต์ "ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ โรงพยาบาลสระบุรี" มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและทันสมัย
6. ท่านคิดว่าศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ โรงพยาบาลสระบุรี เป็นประโยชน์ต่อท่าน
7. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ




 
 
   
   
 
   
 

แบบสอบถามงานบริการ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ