สำนักงานผู้อำนวยการ

       

โรงพยาบาลสระบุรี


นายแพทย์ สุรโชค ต่างวิวัฒน์
ผู้อำนวยการ

แพทย์หญิงโศรยา ธรรมรักษ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์


นางรังสิมา จันทรทิพย์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
นายสุชนต์ สิงห์เหนี่ยวนางสาววิรดา จารุเกษมนางสาววนิดา บุญมา


 

   

คุณธรรมพื้นฐานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสระบุรี

คือสิ่งที่ต้องการแสดงให้สังคมประชาชนทั่วไปรับรู้ถึงคุณค่าในตัวของพวกเรา เชื่อมั่นและและศรัทธาต่อพวกเรา
สิ่งนั้นเชื่อว่าพวกเรามีอยู่ และสามารถให้ผู้อื่นรับรู้ได้ มีอย่างน้อย๘ประการ ดังนี้

ประการแรกคือ ความมีน้ำใจ ตรงกับภาษาอังกฤษว่าSPIRIT
ประการที่สองคือ การแสวงหาความรู้ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Acquisition
ประการที่สามคือ การเคารพ และการให้เกียรติ์ผู้อื่น ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Respect
ประการที่สี่คือ การกระตือรือร้นในหน้าที่การงาน ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Active
ประการที่ห้าคือ ความมีเมตตากรุณา ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Benevolence หรือ Being Kind
ประการที่หกคือ ความรักสามัคคี ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Unity
ประการที่เจ็ดคือ ความรับผิดชอบ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Responsibility
ประการที่แปดคือ ความซื่อสัตย์ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Integrity

 

 

 

 

..