การตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ (Non – Stress Test, NST)

          การทำ N.S.T. คือวิธีการตรวจสอบสุขภาพทารกในครรภ์วิธีหนึ่งที่นำเครื่องอิเลคโทรนิคสำหรับฟังเสียงหัวใจทารก
ตรวจดูการสนองของอัตราการเต้นหัวใจในขณะที่ทารกเคลื่อนไหว วิธีการตรวจนี้นับเป็นวิธีที่ปลอดภัย ไม่มีข้อห้ามในการทำ และยังเชื่อถือได้ค่อนข้างมากในปัจจุบัน อายุครรภ์ที่เหมาะสมในการตรวจสุขภาพทารกด้วยวิธีนี้คืออายุครรภ์ตั้งแต่
34 สัปดาห์ขึ้นไปยกเว้นบางรายที่อาจทำตั้งแต่อายุครรภ์ 28 สัปดาห์

 

ผู้รับบริการที่จำเป็นต้องได้รับการตรวจด้วยวิธี  N.S.T ได้แก่

  1. มารดาที่รู้สึกว่าลูกดิ้นน้อยลงหรือหยุดดิ้น
  2. ทารกในครรภ์มีการเจริญเติบโตช้ากว่าอายุครรภ์
  3. มารดาที่ตรวจพบว่าน้ำคร่ำน้อยกว่าปกติ
  4. มารดาตั้งครรภ์เกินกำหนด  (42 สัปดาห์)
  5. มารดาเป็นโรคเบาหวาน  โรคความดันโลหิตสูง หรือเป็นโรคหัวใจร่วมด้วย
  6. มารดามีประวัติทารกตายคลอด

วิธีการตรวจ N.S.T

-  ให้ผู้ป่วยนอนบนเตียงในท่าศีรษะสูง
-   เปิดหน้าท้องติดสายวัดเครื่องอิเลคโทรนิคสำหรับฟังเสียงหัวใจทารกและวัดการบีบรัดตัวของมดลูก
พร้อมกับแนะนำให้มารดากดสัญญาณบันทึกเด็กดิ้นเมื่อรู้สึกว่าเด็กดิ้นแต่ละครั้งเมื่อครบระยะเวลา
ในการตรวจซึ่งจะนานประมาณ   20 นาที    แพทย์จะแปรผลการตรวจจากแผ่นกราฟที่บันทึกการดิ้น
ของทารกและอัตราการเต้นของหัวใจ  ผลการตรวจจะบอกได้ว่าทารกอยู่ในสภาวะปกติหรือผิดปกติ